Tuesday, January 17, 2012

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4 / 2012

PANITIA SEJARAH SMK SERIAN TAHUN 2012

Rancangan Pengajaran Tahunan

Sejarah Tingkatan 4


 


 

Penggal/ Minggu 


 

Tema/Tajuk 


 

Hasil Pembelajaran 


 

Konsep/ Istilah 

Cadangan Aktiviti Pembelajaran 

Unsur dan Tingkah Laku Patriotisme 


 

Minggu 1, 2 dan 3


 

7. TAMADUN AWAL MANUSIA


 

7.1 Tamadun

Awal Dunia


 

a. Proses pembentukan tamadun (Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho)


 

i. Konsep dan pengertian


 

ii. Sumbangan 


 


 


 


 

Memahami pembentukan tamadun awal

manusia


 

Aras 1

 • Menerangkan konsep tamadun
 • Menyatakan ciri-ciri tamadun
 • Menyatakan sumbangan tamadun Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho


   

  Aras 2

 • Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho
 • Mengaklasifikasi sumbangan setiap tamadun


   

  Aras 3

 • Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal


 


 


 


 

Prasejarah


 

Arkeologi


 

Nomad


 

Tamadun


 

Polytheistic


 

Raja


 

Monarki


 

Teokrasi


 

Mutlak 


 


 


 


 

Membina garis
masa
:

Tamadun awal dunia


 

Kajian gambar: Piramid, Tembok Besar China


 

Melabel peta:

Lokasi tamadun awal pada peta

(Mesir, Sumeria, Indus dan Hwang Ho)


 

Melabel peta :

Lokasi tamadun Yunani, Rom, India dan China


 


 


 


 

Kepemimpinan berwibawa

 • Bersikap ke-pemimpinan cemerlang


 

Masyarakat beroganisasi

 • Bersatu dalam organisasi


 

Berinovatif dalam perancangan

 • Bersikap kreatif dan inovatif

Minggu 4 

 

Cuti Tahun Baru Cina

   


 

Minggu 5 dan 6


 

b. Peningkatan tamadun (Yunani, Rom, India dan China)


 

i. Peningkatan dan sumbangan tamadun 


 

Menganalisis peningkatan tamadun dan sumbangannya


 

Aras 1

 • Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani
 • Menyenaraikan sumbangan tamadun India, China, Rom dan Yunani


   

  Aras 2

 • Membandingkan system pentadbiran tamadun Rom dan Yunani
 • Mengklasifikasi sumbangan setiap tamadun


   

  Aras 3

 • Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini


 

 • Menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan berwibawa


 


 


 

Dinasti


 

Demokrasi


 

Republik


 

Colosseum 


 


 


 

Pengurusan grafik:

Membandingkan sumbangan setiap tamdun awal


 

Sumbangan peningkatan tamadun India, China, Rom dan Yunani 


 


 


 

Kemakmuran dan kegemi-langan negara

 • Bersama membina ke-gemilangan negara


 

Keharmonian dan kesejahteraan

 • Patuh kepada peraturan dan undang-undang


 

Kejituan idea membentuk negara

 • Boleh menjana idea


 


 

Minggu 7


 

c. Kemunculan agama dan ajaran utama dunia


 

i. Agama

- Hindu

- Buddha

- Kristian

- Islam


 

ii. Ajaran

- Confucianisme

- Taoisme 


 

Memahami kemunculan perkembangan agama dan ajaran utama dunia


 

Aras 1

 • Menyatakan pengertian agama dan ajaran
 • Menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia
 • Menyatakan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia


   

  Aras 2

 • Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia


   

  Aras 3

 • Merumuskan kepentingan agama dalam kehidupan


 


 

Agama


 

Ajaran


 

Keperca-yaan 


 


 

Melabel peta:

Kemunculan agama dan ajaran utama dunia


 

Kajian teks:

Sejarah kemunculan agama dan ajaran utama dunia


 

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia


 

Melabel peta:

Lokasi kemunculan agama dan ajaran utama dunia 


 

Kepatuhan kepada Tuhan

 • Taat kepada Tuhan


 

Minggu 8


 

7.2 Tamadun

Awal Asia

Tenggara


 

a. Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awal


 

i. Kerajaan agraria (Kerajaan Angkor)

- Pertanian sara diri

- Mengumpul hasil hutan

- Perdagangan


 

ii. Kerajaan maritim

(Kerajaan Srivijaya)

- Perdagangan

- Menangkap ikan dan mengumpul hasil laut

- Ahli pelayaran

- Peranan pelabuhan awal 


 

Memahami perkembangan kerajaan awal di Asia Tenggara


 

Aras 1

 • Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara
 • Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria
 • Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim


   

  Aras 2

 • Membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim
 • Membincangkan aspek saling bergantung antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim


   

  Aras 3

 • Menghubungkait kedudukan geografi kerajaan Angkor dan Srivijaya dengan kegiatan ekonomi
 • Menjelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara


 


 


 


 

Kerajaan

Agraria


 

Kerajaan

Maritim 


 


 


 


 

Perbincangan:

Ciri-ciri kerajaan agraria


 

Pengurusan grafik:

Membandingkan Kerajaan agraria dan maritim


 

Melabel peta:

Pusat pentad-biran kerajaan maritim dan agraria


 

Perbincangan kumpulan:

Contoh kerajaan maritim dan kerajaan agraria 


 


 


 


 

Berbangga dengan aset negara

 • Memanfaat-kan kurniaan Tuhan


 

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara

 • Bersikap kepemimpinan cemerlang


 

Minggu 9


 

b. Pengaruh agama Hindu dan Buddha


 

i. Sistem peme-rintahan dan pentadbiran

- Institusi beraja


 

ii. Kesenian dan kesusasteraan

- Pembinaan candi

- Kepentingan bahasa Sanskrit 


 

Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara


 

Aras 1

 • Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara
 • Menyatakan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara


   

  Aras 2

 • Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran
 • Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian


   

  Aras 3

 • Mewajarkan monumen perlu dikekalkan sebagai khazanah negara


 


 


 

Orde Kosmos


 

Devaraja


 

Kesenian


 

Monumen


 

Candi


 

Kesusas-teraan


 

Stupa


 

Dharma 


 


 


 

Kajian gambar: Monumen

Angkor Wat, Candi Borobudur


 

Kajian buku teks: Pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran


 

Melabel peta: Pusat pentadbi-ran kerajaan maritim dan agraria


 


 


 

Keunggulan warisan bangsa

 • Menghargai dan memelihara warisan bangsa

Minggu 10 

 

Ujian Bulanan 1

   

Minggu 11 

 

Cuti Pertengahan Penggal 1

   


 

Minggu 12


 

8. TAMADUN ISLAM DAN PERKEM-BANGANNYA


 

8.1 Islam dan

Perkem-

bangannya

di Makkah


 

a. Masyarakat Arab Jahiliyah


 

- Ciri-ciri dari aspek sosial, nilai-nilai hidup, organisasi politik dan kepercayaan agama 


 


 


 


 


 


 

Memahami masyarakat Arab Jahiliyah


 

Aras 1

 • Menerangkan maksud Jahiliyah
 • Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah


   

  Aras 2

 • Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah


   

  Aras 3

 • Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah


 


 


 


 


 


 


 


 

Jahiliyah


 

Asabiyah


 

Kabilah 


 


 


 


 


 


 


 


 

Perbincangan:

Ciri-ciri masyarakat Jahiliyah 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bersemangat kekitaan

 • Semangat bermasya-rakat


 

Minggu 13


 

b. Islam dan penyebarannya di Makkah


 

- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

c. Reaksi masyarakat Arab


 

- Penerimaan dan penentangan masyarakat Arab Makkah


 

Memahami perkembangan Islam di Makkah


 

Aras 1

 • Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w sehingga dilantik menjadi Rasul
 • Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w sebelum dilantik sebagai rasul
 • Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah


   

  Aras2

 • Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w
 • Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah


   


   

  Aras 3

 • Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq
 • Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. menpunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s.
 • Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam


 


 

Memahami reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam


 

Aras 1

 • Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah


   

  Aras 2

 • Menghuraikan reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam
 • Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah


   

  Aras 3

 • Menghubungkaitkan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka


 


 

Al-Amin


 

Wahyu


 

Dakwah


 

Nabi


 

Rasul 


 


 

Bercerita:

Kelahiran nabi Muhammad s.a.w dan sifat keperibadian beliau


 

Mengkaji carta: Salasilah Nabi Muhammad s.a.w


 


 


 


 

Kajian teks: Penyebaran Islam di Makkah.

Ayat al-Alaq.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Perbincangan:

Reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah 


 


 

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah

 • Mencontohi pemimpin agung


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kecekalan menegakkan kebenaran

 • Berpegang teguh kepada nilai sejagat


 

Minggu 14 dan 15


 

8.2. Kerajaan

Islam di

Madinah


 

a. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua

- Kepentingan


 

b. Hijrah

- Konsep

- Sebab

- Kepentingan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

c. Piagam Madinah

- Kandungan

- Kepentingan


 

d. Penyebaran Islam

- Mempertahan-kan maruah dan hak


 


 


 


 

Memahami peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah dan kesannya


 

Aras 1

 • Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua
 • Menerangkan maksud Hijrah dalam Islam
 • Menyenaraikan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w berhijrah ke Madinah
 • Menyatakan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam


   

  Aras 2

 • Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua
 • Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w berhijrah ke Madinah
 • Menghuraikan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam


   

  Aras 3

 • Membuat justifikasi pendapat orientalis yang mentakrifkan hijrah sebagai melarikan diri
 • Merasionalkan konsep hijrah dalam kehidupan masa kini


   


   


   


   

  Memahami kepentingan Piagam Madinah


   

  Aras 1

 • Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah
 • Menyatakan kepentingan Piagam Madinah
 • Menerangkan usaha penyebaran Islam di Madinah


   

  Aras 2

 • Menghuraikan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah
 • Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah
 • Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w


 

Aras 3

 • Merasionalkan Piagam Madinah dalam konteks menjamin perpaduan kaum
 • Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui mata pedang
 • Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam


 


 


 


 

Perjanjian


 

Hijrah


 

Muhajirin


 

Ansar


 

Orientalis


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Piagam / sahifah


 


 


 


 

Peta minda:

Sebab penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah


 

Kajian Peta Semenanjung Tanah Arab:

Hijrah Nabi Muhammad s.a.w


 

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasi kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam


 


 


 


 

Kajian teks:

Kandungan Piagam Madinah


 

Pengurusan grafik:

Perbandingan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam


 


 


 


 


 


 

Penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara

 • Hidup bersatu padu


 

Toleransi kaum melahirkan masyarakat cemerlang

 • Saling menghormati


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Keluhuran perlembagaan negara kita

 • Mendaulat-kan per-lembagaan negara kita


 


 


 


 


 


 


 


 

Minggu 16 dan 17


 

e. Perjanjian Hudaibiyah

- kepentingan


 

f. Pembukaan semula kota Makkah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

8.3 Pembentu-

kan kerajaan

Islam dan

Sumbangan-

nya


 

a. Zaman Khalifah al-Rasyidin


 

i. Konsep khalifah


 

ii. Syarat dan cara pemilihan khalifah


 

iii.Sumbangan Khalifah Al-Rasyidin 


 

Memahami kepentingan Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula kota Makkah


 

Aras 1

 • Menyatakan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
 • Menyatakan proses pembukaan semula kota Makkah


 

Aras 2

 • Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula kota Makkah


 

Aras 3

 • Menjana idea kepentingan pembukaan semula kota Makkah


   


 

Memahami sistem pemerintahan khalifah al-Rasyidin


 

Aras 1

 • Menyatakan maksud khalifah
 • Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah
 • Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah
 • Menyatakan tugas khalifah
 • Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah Al-Rasyidin


   

  Aras 2

 • Menjelaskan cara pemilihan dan pelantikan khalifah al-Rasyidin
 • Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al-Rasyidin


   


   


   

  Aras 3

 • Mewajarkan kepentingan musyawarah, syura, baiah ke arah pemantapan pemerintahan masa kini


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Khalifah al-Rasyidin


 

Baiah


 

Murtad


 

Syura


 

Wali


 

Gabenor


 


 


 


 


 

Peta minda:

Kepentingan perjanjian Hudaibiyah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Perbincangan:

Syarat kelayakan khalifah


 

Sumbangsaran:

Cara pemilihan dan perlantikan khalifah


 

Membina carta aliran :

Khalifah-khalifah al-Rasyidin mengikut kronologi 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara

 • Bersikap kepemimpinan cemerlang

Kecemerlangan tamadun Islam menyinari dunia

 • Meman-faatkan kecemer-langan tamadun Islam


 

Minggu 17 dan 18


 

b. Kerajaan Bani Umaiyah


 

i. Latar belakang


 

ii. Sumbangan


 


 

c. Kerajaan Bani Abbasiyah


 

i. Latar belakang


 

ii. Sumbangan


 


 

d. Kerajaan Turki Uthmaniyah


 

i. Latar belakang


 

ii. Sumbangan


 

iii.Faktor penye-baran Islam ke Eropah


 

Memahami latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah serta sumbangannya.


 

Aras 1

 • Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah
 • Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah
 • Menyatakan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah


   

  Aras 2

 • Mengklasifikasi sumbangan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah dari segi politik, ekonomi dan sosial
 • Menghuraikan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah


 

Aras 3

 • Menghubungkait kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Bani Abassiyah dan Turki Uthmaniyah menjadi perintis kepada kemajuan ilmu pengetahuan


 


 


 


 


 

Syiah


 

Khawarij


 

Sistem warisan


 

Monarki


 

Baitulmal


 

Revolusi 


 


 


 


 


 

Kajian peta:

Empayar Islam Kerajaan Turki Uthmaniyah


 

Pengurusan grafik: Sumbangan kerajaan-kerajaan Islam


 

Membina garis masa: Perkembangan kerajaan Islam


 

Melakar peta:

Kawasan kerajaan Bani Umaiyah, Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah


 


 


 


 


 

Kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara

 • Membuat perancangan yang bijak
 • Berupaya menerapkan pembaharuan


 

Keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

 • Membudayakan ilmu


 

Minggu 19


 

e. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia


 

i. Cara

- Perniagaan

- Diplomatik

- Kebudayaan

- Pusat pengajian

- Peperangan


 

ii. Kesan

- Perluasan

empayar

- Perkembangan

intelek

- Kesenian dan

kesusasteraan


 

Memahami pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia


 

Aras 1

 • Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam
 • Menyatakan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia
 • Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia


   

  Aras 2

 • Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia
 • Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia


   

  Aras 3

 • Menganalisis dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain di dunia saling mempengaruhi


 


 


 


 


 

Mudejars


 

Yena Cheri/ Janissari


 

Intelek


 

Empayar


 

Bait al Hikmah 


 


 


 


 

Kajian peta dan kajian teks:

Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia 


 


 


 


 

Integrasi budaya memperkayakan warisan negara

 • Membudayakan ilmu

Minggu 20 dan 21

 

Peperiksaan Pertengahan Tahun

   

Minggu 22 dan 23

 

Cuti Pertengahan Tahun

   


 

Minggu 24


 

8.4. Islam di

Asia

Tenggara


 

a. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara


 

i. Teori dan bukti

- Kedatangan Islam dari Arab

- Kedatangan Islam dari China

- Kedatangan Islam dari India 


 

Memahami kedatangan Islam ke Asia Tenggara


 

Aras 1

 • Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara
 • Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara


   

  Aras 2

 • Menghuraikan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara


   

  Aras 3

 • Membahaskan teori kedatangan Islam di Asia Tenggara


 


 


 

Asimilasi


 

Teori


 

Mubaligh


 

Inskripsi


 

Sufi 


 


 


 

Kajian peta:

Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara


 

Pengurusan grafik:

Membandingkan teori kedatangan Islam.

Mengklasifikasi bukti-bukti kedatangan Islam di Asia Tenggara. 


 


 


 

Kepercayaan kepada tuhan

 • Taat kepada tuhan


 

Kesediaan menerima perubahan

 • Bijaksana dan berhemah dalam tindakan


 

Minggu 25


 

b. Penyebaran Islam di Asia Tenggara


 

i. Cara dan penerimaan

 • Perdagangan
 • Perkahwinan
 • Pengislaman raja dan golongan bangsawan
 • Kelahiran kerajaan Islam
 • Peranan mubaligh
 • Pusat kebudayaan
 • Keistimewaan agama Islam


   


   


   

  c. Pengaruh Islam di Asia Tenggara


   

  i. Aspek pemerintahan dan pentadbiran


   

ii. Aspek sosial


 

iii.Aspek ekonomi 


 

Memahami proses penyebaran Islam di Asia Tenggara


 

Aras 1

 • Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara


   

  Aras 2

 • Menghuraikan cara penyebaran dan penerimaan Islam di Asia Tenggara


   

  Aras 3

 • Merasionalkan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam


   


   


   


   


   


   


   

  Memahami pengaruh Islam di Asia Tenggara


   

  Aras 1

 • Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara
 • Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara


   

  Aras 2

 • Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara
 • Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia Tenggara


   

  Aras 3

 • Mengkaji sumbangan kerajaan-kerajaan Islam dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara


 


 


 


 

Mubaligh


 

Sufi


 

Ulamak


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kesultanan


 

Mufti


 

Wali


 

Pesantren


 

Pondok


 

Jihad


 

Zakat


 

Ulamak 


 


 


 


 

Membina peta minda:

Cara penyebaran Islam


 

Sumban saran :

Kesan-kesan penyebaran Islam ke Asia Tenggara


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Perbincangan kumpulan:

Kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara


 

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara


 

Kajian risalah:

Pengaruh Islam dalam sistem kewangan


 


 


 


 

Kesediaan menerima perubahan

 • Bijaksana dan berhemah dalam tindakan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Sinar dan kemasyhuran tamadun Islam di negara kita

 • Tabah menghadapi cabaran untuk mencapai kejayaan


 

Minggu 26 dan 27


 

8.5 Pembaharuan

dan pengaruh

Islam di Malaysia

sebelum keda-

tangan Barat


 

a. Pemerintahan dan pentad-biran


 

i. Institusi

kesultanan

 • konsep sultan
 • konsep daulah


   

  ii. Perundangan

 • Undang-undang tidak bertulis/ Hukum Adat (Adat Temenggung, Adat Pepatih)


   

  - Undang-undang bertulis (Hukum Kanun Melaka, Undang-undang laut Melaka, undang-undang 99 Perak) 


 


 


 


 


 


 


 

Memahami perubahan dan pengaruh Islam di Malaysia dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan


 

Aras 1

 • Menyatakan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran
 • Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek perundangan


 

Aras 2

 • Menghuraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran
 • Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam dalam Undang-undang tidak bertulis dan Undang-undang bertulis


 

Aras 3

 • Membincangkan kepentingan mendaulatkan undang-undang negara


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tok Guru


 

Mudir


 

Daulah


 

Amirul -Mukminin


 

Sultan


 

Naubah


 

Syariah


 

Kanun


 

Kadi 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Perbincangan kumpulan: Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia


 

Lawatan: Sekolah pondok

Mahkamah Syariah


 

Membina carta perbandingan: Fungsi istana dahulu dan sekarang


 

Kajian teks:

Hukum Kanun Melaka

Undang-Undang Laut

Undang-Undang 99 Perak 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bertanggung-jawab menjamin keharmonian

 • Menghor-mati pemimpin negara
 • Mematuhi peraturan dan undang-undang


 

Minggu 28


 

b. Sosiobudaya


 

i. Pendidikan


 

ii. Kesenian


 

iii.Bahasa dan ke-susasteraan


 

iv.Gaya hidup


 

c. Ekonomi


 

i. Mata wang


 

ii. Percukaian


 

iii. Perdagangan 


 

Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi


 

Aras 1

 • Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi


   

  Aras 2

 • Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi
 • Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi


   

  Aras 3

 • Menjelaskan dengan contoh penerusan sistem pendidikan agama Islam sehingga masa kini
 • Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam memartabatkan identiti negara


 


 


 

Madrasah


 

Sekolah pondok 


 


 


 

Lawatan:

Muzium Kesenian Islam Sekolah pondok

Mahkamah Syariah


 

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasipengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi


 

Melengkapkan jadual:

Undang-undang tidak bertulis (Hukum Adat) Undang-undang Bertulis


 

Kajian risalah:

Sistem kewangan Islam


 


 


 


 

Sistem pendidikan agama warisan bangsa kita

 • Menghargai sistem pendidikan negara
 • Memanfaat-kan penggu-naan tulisan jawi


 

Kemapanan sistem ekonomi negara

 • Bekerjasama memakmur-kan negara

Minggu 29 dan 30

9. PERKEM-

BANGAN DI

EROPAH

DAN

KESANNYA

TERHADAP

EKONOMI

NEGARA


 

9.1 Perkem-

bangan di

Eropah


 

a. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah


 

i. Zaman Gelap

- Pengertian

- Ciri


 

ii. Renaissance

- Pengertian

- Kesan

(Perubahan dalam idea dan institusi politik, sistem ekonomi dan sikap terhadap ilmu)


 

iii.Reformation

- Pengertian

- Kesan


 


 


 


 


 


 


 

b. Penjelajahan dan penerokaan


 

i. Penemuan jalan laut dan dunia baru

 • sebab

  - kesan


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Memahami latar belakang sejarah Eropah sehingga abad 16


 

Aras 1

 • Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap
 • Menyatakan perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat Eropah selepas zaman gelap
 • Menyatakan maksud Renaissance dan Reformation
 • Menyatakan kesan-kesan Renaissance dan Reformation


   

  Aras 2

 • Menghuraikan perubahan-perubahan yang berlaku selepas zaman gelap di Eropah
 • Menjelaskan kesan-kesan Renaissance dan Reformation


   

  Aras 3

 • Merumus sikap sanggup menerima perubahan ke arah kemajuan
 • Menghubungkait unsur-unsur Renaissance dengan perkembangan ilmu masa kini
 • Membandingkan sistem feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional


 


 


 


 


 


 

Memahami perkembangan penjelajahan dan penerokaan


 

Aras 1

 • Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat dalam penjelajahan
 • Menyatakan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat
 • Menyatakan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat


   

  Aras 2

 • Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat
 • Mengklasifikasi kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial


   


   

  Aras 3

 • Menghubungkait semangat kental penjelajahan dan penerokaan kuasa barat dengan slogan 'Malaysia Boleh'


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Feudal


 

Zaman Gelap


 

Renai-ssance


 

Inkuiri


 

Humanis-me


 

Reforma-tion


 

Gelap


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Penjelaja-han


 

Penerokaan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Membina carta: Struktur masyarakat feudal


 

Pengurusan grafik: Ciri-ciri masyarakat Eropah Zaman Feudal


 

Kajian teks:

Kesan Renaissance dan Reformation


 

Sumbangsaran:

Perkembangan ilmu masa kini


 

Pengurusan grafik:

Membandingkan sistem Feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional


 


 


 


 

Melakar peta:

Arah laluan penjelajahan


 

Peta minda:

Sebab penjela-jahan kuasa-kuasa Barat


 

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasi kesan-kesan penjelajahan kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Keyakinan diri membuat pembaharuan

 • Sedia menerima perubahan yang membawa kebaikan


 

Semangat inkuiri untuk kecemerlangan diri

 • Peka dengan wawasan negara


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kegigihan dan keberanian bangsa

 • Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulat-kan negara


   


 

Minggu 31 dan 32


 

c. Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian


 

i. Perkembangan bidang per-tanian

 • Pemilikan tanah persen-dirian
 • Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian

  - Pertanian komersial


   

  ii. Perkembangan

  dalam bidang industri

  - Peralihan dari-pada industri desa kepada perkilangan

  - Pengkhususan

  pengeluaran

  - Penggunaan

  teknologi


   

  iii.Kesan Revolusi

  Pertanian

  dan Revolusi

  Perindustrian

  - Pertanian sebagai punca

  ekonomi

  - Peningkatan

  perdagangan

  antarabangsa

  - Kemajuan bidang pengangkutan

  - Kemunculan golongan buruh dan majikan


   


   

  d. Imperialisme


   

  i. Pengertian


   

  ii. Faktor


   

  iii.Kesan 


 

Memahami perkembangan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian dan Kesannya ke atas Asia Tenggara


 

Aras 1

 • Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
 • Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian


   

  Aras 2

 • Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
 • Mengklasifikasikan Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian


   

  Aras 3

 • Membahaskan perkembangan cipta baru membawa kepada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Memahami perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara


 

Aras 1

 • Menyatakan maksud imperialisme
 • Menyatakan faktor-faktor imperialisme Barat ke Asia Tenggara
 • Menyenaraikan kesan-kesan imperialisme Barat ke Asia Tenggara


   

  Aras 2

 • Menjelaskan dengan contoh faktor imperialisme Barat ke Asia
 • Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme Barat ke atas Asia


   

  Aras 3

 • Merasionalkan keistimewaan Asia yang menjadi tarikan imperialis Barat
 • Menjustifikasi pendapat Barat yang menyatakan bahawa imperialisme sebagai 'beban orang putih' dan 'tugas menyebarkan tamadun'
 • Merasionalkan kejayaan Thailand mengekalkan kemerdekaannya


 


 


 


 

Revolusi


 

Pengkhu-susan


 

Pengeluaran


 

Ladang


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Imperialisme


 

Imperialis


 

Penjajahan


 

Kolonial


 


 


 


 

Perbincangan kumpulan:


Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ke atas Asia Tenggara


 

Projek meng-hasilkan buku skrap:

Hasil ciptaan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian


 

Pengurusan grafik

Mengklasifikasi kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Melabel peta Asia:

Kawasan jajahan imperialis Barat


 

Sketsa:

Faktor kedatangan imperilalis


 

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme ke Asia 


 


 


 


 

Kreatif dan inovatif untuk pembangunan negara

 • Sentiasa bersikap kreatif dan inovatif


 

Mengantara-bangsakan produk negara

 • Berusaha menghasil-kan produk berkualiti
 • Sentiasa meningkat-kan kualiti hasil kerja


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bersemangat patriotik

 • Bersedia mempertahankan kedaulatan negara
 • Memperkasakan jati diri

Minggu 33 

 

Ujian Bulanan 2

   

Minggu 34  

 

Cuti Pertengahan Penggal 2

   


 

Minggu 35dan 36


 

9.2 Dasar

British dan

kesannya

terhadap

ekonomi

negara


 

a. Ekonomi tradisional

- Ciri-ciri


 

b. Ekonomi dagangan


 

i. Sistem pertanian komersil


 

ii. Industri perlombongan


 

iii.Penggunaan tenaga buruh luar


 

iv. Institusi kewangan dan insuran


 

Memahami kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan


 

Aras 1

 • Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan
 • Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan
 • Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan
 • Menyatakan dasar British terhadap perusahaan getah dan industri perlombongan
 • Menyatakan peranan institutsi kewangan dan insuran dalam kegiatan ekonomi moden
 • Menyatakan cara kemasukan imigran Cina dan India


   

  Aras 2

 • Menjelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan
 • Membandingkan ciri-ciri ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan
 • Menerangkan dasar British terhadap perusahaan getah
 • Menerangkan dasar British terhadap industri perlombongan
 • Menjelaskan cara kemasukan imigran Cina dan India
 • Menghuraikan peranan institusi kewangan dan insuran dalam perkembangan ekonomi moden


   

  Aras 3

 • Mentafsir sebab British memperkenalkan ekonomi dagangan
 • Menjelaskan keistimewaan negara kita yang

  menarik kedatangan imigran Cina dan India


 


 


 


 

Sara diri


 

Komersil


 

Dwi-ekonomi


 

Sistem kangcu


 

Sistem kontrak


 

Sistem Kangani


 

Tiket kredit


 

Kongsi gelap


 

Sin Kheh

Imigran


 

Akta


 

Compra-dor


 

Dasar pecah dan perintah


 


 


 


 


 


 

Pengurusan grafik:
Membandingkan ekonomi tradisional

dengan ekonomi dagangan


 

Membina peta minda: Perkembangan pertanian dan perlombongan


 

Lawatan:

Ke ladang getah dan lombong


 

Membina carta aliran:

Cara kemasukan imigran Cina dan India


 

Kajian teks:

Institusi kewangan dan insuran serta peranannya 


 


 


 


 

Khazanah negara kebanggaan bersama

 • Memanfaatkan kekayaan negara


 

Keberanian mengambil risiko

 • Berupaya menangani risiko
 • Berdaya saing


 


 

Minggu 37 dan 38


 

c. Dasar British terhadap pertanian


 

i. Undang-undang ber-hubung tanah

- Akta Tanah Simpanan Melayu, Land Order, Land Settlement Order dan Proklamasi lll Perlindungan Hak Pribumi


 

ii. Dasar British terhadap pekebun kecil

- Padi

- Getah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

d. Kesan-kesan dasar ekonomi


 

i. Pembandaran


 

ii. Pembentukan masyarakat berbilang kaum


 

iii.Sistem pendidikan vernakular


 

iv.Sektor perkilangan


 

v. Sistem pengangkutan dan perhubungan


 


 


 


 


 

vi.Perkhidmatan kesihatan 


 

Memahami dasar British terhadap undang-undang berhubung tanah dan pekebun kecil di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah


 

Aras 1

 • Menyenaraikan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah
 • Menyatakan sebab-sebab British memperkenalkan Undang-undang berhubung dengan tanah
 • Menyatakan dasar British terhadap pekebun kecil
 • Menyatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil


   

  Aras 2

 • Menerangkan kandungan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah
 • Menjelaskan sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung tanah
 • Menghuraikan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil


   

  Aras 3

 • Menjustifikasi keberkesanan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British
 • Menganalisis sebab penduduk pribumi kekal dalam ekonomi tradisional
 • Mentafsir tindakan British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu


 


 


 

Menganalisis kesan-kesan dasar ekonomi British


 

Aras 1

 • Menyenaraikan kesan dasar British terhadap ekonomi negara
 • Menyenaraikan ciri masyarakat berbilang kaum
 • Menyatakan perkembangan perkhidmatan kesihatan
 • Menyenaraikan faktor kemunculan bandar baru dan kesannya
 • Menyatakan perkembangan sektor perkilangan
 • Menyatakan perkembangan sistem pendidikan vernakular
 • Menyatakan perkembangan sistem pengangkutan


   

  Aras 2

 • Membincangkan faktor kemunculan bandar baru dan kesannya
 • Menghuraikan perkembangan sektor perkilangan
 • Menghuraikan faktor perkembangan


   


   


   


   


   

  pengangkutan dan perhubungan

 • Menghuraikan perkembangan sistem pendidikan
 • Menjelaskan faktor kemunculan masyarakat berbilang kaum
 • Menjelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan


   

  Aras 3

 • Merasionalkan kewujudan masyarakat berbilang kaum tidak menghalang usaha-usaha ke arah perpaduan kaum
 • Menilai kesan dasar ekonomi British terhadap bandar lama


 


 


 


 


 


 

Tanah Simpanan Melayu


 

Enakmen


 

Proklamasi


 

Pribumi


 

Akta Tanah Simpanan Melayu


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Masyarakat berbilang kaum


 

Vernakular 


 


 


 


 


 


 

Perbincangan:

Undang-undang British ber-hubung tanah.

Dasar British terhadap pekebun kecil.


 

Peta minda:

Undang-undang berhubung tanah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Perbincangan:

Konsep masyarakat berbilang kaum.

Faktor terben-tuknya masya-rakat berbilang kaum


 

Lawatan:

Ke bandar-bandar lama seperti Jugra, Lukut, Bruas, Tumpat, Kuala Berang dan Elopura


 

Melakar peta:


 


 


 


 


 

Rangkaian sistem pengangkutan.


 

Melabel peta:

Kedudukan bandar-bandar baru.


 

Melabel peta: Sistem pengangkutan

Jalan raya dan

jalan keretapi


 


 


 


 


 


 

Memelihara jati diri bangsa

 • Berwaspada dalam menerima perubahan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Perubahan membawa kemajuan

 • Sedia berubah ke arah kemajuan


 

Pendidikan teras perpaduan

 • Bersatu berharmoni

Minggu 38

Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 ditamatkan

Minggu 39

Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun 

Minggu 40

Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun 

Minggu 41

Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun 

Minggu 42

Peperiksaan Akhir Tahun 

Minggu 43

Peperiksaan Akhir Tahun 

Minggu 44

Rumusan Peperiksaan Akhir Tahun

Minggu 45

Persediaan Latihan dan Kerja Cuti Akhir Tahun/Pendedahan Sukatan Tingkatan 5 


 


 

No comments:

Post a Comment