Thursday, January 12, 2012

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN 2012

RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 ATAS


 


 

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti/ ABM 


 


 

Minggu

1 - 2


 

( 4 – 13 JAN)


 

Bab 8. Sejarah dan Sumber Undang-undang Negara

Pembahagian 10 kumpulan pembentangan

Pemberian tajuk ( minggu 3 mula bentang)


 

    Bhg A : Esei Sastera

    Bhg B : Esei Sains

    Bhg C : Ulasan Teks kefahaman

    Bhg D : Graf Bar Memesong

    Bhg E : Analisis dan Tafsiran

 • Penyelesaian Masalah


 

 1. Menjelaskan sejarah perkembangan dan sumber undang-undang negara


 


 

    Menyenaraikan jenis-jenis graf

 • Memahami konsep, ciri-ciri
 • Membina pengetahuan
 • Membuat perbincangan


 


 

 • Mengkaji sejarah

    Mengumpul maklumat

    Membuat pilihan dan keputusan

 • Mengkaji masalah


 

Penerangan

'powerpoint'

Soal jawab

latihan


 

* Bahan bercetak

* Komputer dan

LCD

* Akhbar,

Majalah,

risalah 


 

Minggu

3 – 5


 

(16 Jan – 3 Feb)


 

Kenegaraan – Bab 9. Badan Perundangan Persekutuan

Pembentangan A dan B

T.1 Seni & budaya

KK – budaya songsang

T. 2. Teknologi Maklumat / ICT

KK – MSC


 

Bhg. C - Garaf Garis Memesong

Bhg. D- Pengenalan kepada beberapa jenis carta dan graf serta bentuknya.

Bhg. E –Carta aliran , grafik dll

Kefahaman – karya kreatif

Pen. Masalah – Carta/Graf/Jadual/ dan soalan ujian minda 2006


 

 1. Menjelaskan komponen-komponen perundangan peringkat persekutuan dan negeri serta fungsinya


 

 1. Menyatakan bentuk-bentuk seni dan budaya
 2. Mengkaji kepentingan IT dalam pelbagai aspek kehidupan
 • Menulis esei yang lengkap dan ideal
 • Menerangkan jenis carta dan graf


 


 

    Membuat kronologi

    Membuat ramalan

    Mengumpul maklumat

    Membanding membeza

    Menganalisis

    Menjana idea

 • Menyelesai masalah


 

Penerangan 'powerpoint'

Perbincangan

    Soal jawab

    Menyalin nota

* Ujian Topikal 1 

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti/ ABM 


 

Minggu

6 – 7


 

(6 - 17 Feb)


 

Bab 9. Badan Perundangan Negeri & Pilihanraya


 

Pembentangan A & B

3. Keganasan KK – keganasan a/bangsa

4. Perubatan Moden KK – teleperubatan


 

Bhg.C Kefahaman- Karya

Kreatif/Kesenian/Kebudayaan

Bhg.D – Carta Pai Bandingan

Bhg. E – Tafsir graf

Pen. Masalah – Jadual dan soalan uji minda

2005


 


 


 

 • Menjelaskan fungsi komponen perundangan peringkat negeri dan memahami proses pilihanraya
 • Membincangkan bentuk-bentuk keganasan
 1. Membincang kepentingan p. moden dalam pelbagai aspek kehidupan
 • enerangkan kaedah yang sesuai utk menyelesaikan masalah

      Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik


 

    Mengumpul maklumat

    Menjana idea dan kritikan

    Membanding dan membeza

    Mengumpul dan mengelas data

    Menyelesaikan masalah

    Membuat ramalan

 • Menyelesai masalah


 

Penerangan

 • Pembentangan powerpoint

  Perbincangan

  Soal jawab

  Menyalin nota dan membuat peta minda

  Latihan 2


 


 


 


 

Minggu

8 & 10


 

(20 Feb – 9 Mac )


 

Bab 10. Sistem Kehakiman

Mahkamah Sivil (Atasan & Bawahan)


 

Pembentangan A & B

5. Bencana Alam KK – tsunami

6. Kejuruteraan Genetik & Bioteknologi

KK - pengklonan


 

Bahagian C- Ulasan Tek Kefahaman

Bahagaian D-Carta Pai Bertingkat

Bhg E: -Carta aliran dan jadual bersesuaian


 

Ulangkaji Koleksi Kertas Ramalan (Set 1)


 

* UJIAN PERTENGAHAN SEMESTAR 1


 

 • Menyatakan fungsi dan bidangkuasa mahkamah
 • Menyatakan punca-punca & langkah mengatasi b. alam
 • Mengkaji kepentingan kejuruteraan genetic & bioteknologi dalam pelbagai aspek kehidupan
 • Menghasilkan satu pembentangan yang baik

      Dapat mengolah graf

      Menyelesaikan masalah


 

    Membuat penilaian dan pilihan

    Memberi pendapat

    Mengaplikasi dan menganalisa

    Membuat perbandingan

    Membuat kategeori

    Menyusun galur


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    Membuat latihan dan grafik

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti 


 

Minggu

11 dan 12


 

(2 – 13 Mac)


 


 

Bab 10. Sistem Kehakiman

Mahkamah Khas dan Badan Pengadilan Lain


 

Bahagian D.Graf Bar Memesong

Kefahaman- Sains Sosial

Pen. Masalah – Pengiraan 2006


 


 


 

 • Menyatakan fungsi dan bidangkuasa mahkamah khas dan badan pengadilan lain
 • Melengkapkan graf dan carta yang dikemukakan
  • Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan


 

    Menghurai idea dan pendapat

    Menghubung kait

    Membuat ramalan

    Memahami isi tersurat dan tersirat

    Membuat kritikan

    Menyenaraikan maklumat

    Membina dan membuat jadual


 

    Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    latihan dan ulangkaji


 

(10 – 18 Mac)


 

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

  


 

Cuti pertengahan semester satu

(8 – 16 Mac) 


 


 

Minggu

14 dan 15

(19 – 30 Mac)


 


 

Bab 12. Dasar-dasar Luar dan Kerjasama Serantau

Pembentangan A & B

7. Media Massa

KK – kebebasan media

 1. Tenaga Alternatif

KK - radioaktif

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman.

Bhg D. Graf Bar Kompaun

Bhg.E: Jadual dan grafik lain

Kefahaman – Sains dan Teknologi

Penyelesaian masalah- carta / jadual dan soalan uji minda 2007


 

 • Menjelaskan faktor penentu dasar luar dan kaitannya terhadap hubungan serta pendirian negara ttg isu serantau dan antarabangsa
  • Membincangkan peranan media massa dalam masyarakat
 • Membincang potensi tenaga alternatif seperti nuklear, hidro, angin dan ombak
 • Melengkapkan garaf/grafik yang diberikan dlm bentuk yang sesuai.
 • Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik


 

    Membuat penilaian

    Mencirikan

    Mengenalpasti

peristiwa

    Mengulas dan membuat kritikan

    Membuat pembentangan

    Membina kebolehan mentafsir

 • Menyelesai masalah


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

    Menyalin nota

Latihan Esei 3

Penerangan

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti 


 

Minggu

16 dan 17


 

(2 - 13 April)


 

Bab 13. Malaysia dan Isu-isu Ekonomi Antarabangsa

9. Isu-isu kepenggunaan

KK – skim jualan langsung

10. Penyakit kronik

KK – obesiti, asma


 

Bhg : C Ulasan tek Kefahaman

Bhg D- Graf Bar Komponen

Bhg E-Jadual/ Petikan

Kefahaman-Karya Kreatif

Peny. Masalah- soalan uji minda 2008


 

 • Menyatakan peranan Malaysia dalam menangani isu-isu ekonomi antarabangsa
 • Menyatakan isu-isu kepenggunaan semasa
 • Menyatakan contoh-contoh penyakit kronik dan puncanya
  • Menghasilkan bentuk graf dan jadual yang sesuai
   • Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan


 


 

    Membanding dan membeza

    Memberi pendapat dan idea

Mempersembah-

kan fakta dan maklumat dalam pelbagai bentuk

 • Menyelesai masalah


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Ujian Topikal


 

Minggu

18 & 19

(16 - 27 April)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

11. Isu-isu Pendidikan

KK – sek. Wawasan & Kluster

12. Sains & Teknologi Sukan

KK – MSN, MOM

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D.- Graf Garis Bandingan & Komponen

Bhg E- Tafsir Graf Garis

Kefahaman :-Sains Teknologi/ Kemanusiaan

P. Masalah- Carta, Jadual dan uji minda 2009


 

 1. Menyatakan peranan Malaysia dalam menangani isu-isu ekonomi antarabangsa
 2. Membincangkan perubahan pendidikan negara
 • Membincangkan peranan sains dan teknologi dalam sukan
 • Melengkapkan jadual dan carta dengan ideal
 • Menyelesaikan soalan pemahaman yang diberikan


 

 • Menghubung-kait
 • Membuat penilaian
 • Menganalisis
 • Membuat kritikan
 • Membuat perbandingan
 • Menyelesai masalah


 

Pembentangan 'powerpoint'

    Perbincangan

 • Penerangan dan rumusan

      Menyalin nota

      Membuat latihan


 

Minggu

20 & 21

(30 April – 11 Mei


 

Ulangkaji Model 1 & 2 (Aras Pendidikan)

Soalan Tahun 2010 & 2011

Ulangkaji 20 Esei Terpilih (Lembaran Praktis)


 


 

 • Mencari kata kunci isi dan menghasilkan satu bentuk esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Menyediakan pelajar ke arah ujian


 

 • Menghurai idea dan pendapat

      Menganalisis


 

 • Perbincangan berpasangan / berkumpulan
 • Latihan

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti/ ABM 


 

Minggu

22 & 23


 

Peperiksaan Semester Satu

   


 

Minggu 26

(15 – 19 JUN)


 

SEMESTAR KEDUA

Mengembalikan ujian dan perbincangan skema jawapan ujian 

   


 

Minggu

27 dan 28


 

(11 – 22 JUN)


 

Bab 14. Dasar-dasar Kerajaan

(Sebelum 1990)

Bhg A dan B (Pembentangan)

13. Perusahaan Kecil Sederhana

KK – sistem francais

14. Perubatan Komplimentari

KK – akupunktur, chiropatik

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

Bahagian D: Graf Gabungan

Bhg E. Petikan, Jadual/ Grafik

Peny. Masalah : Jadual dan uji minda


 

 • Menyatakan rasional / objektif utama dan strategi suatu dasar kerajaan
 • Menyatakan sumbangan PKS terhadap ekonomi Negara
 • Menyatakan kelebihan dan kekurangan p. komplimentari
 1. Membentuk graf/carta yang

sesuai dan ideal

 1. Menyelesaikan pemasalahan dan

soalan yang dikemukakan


 

 • Menjana Idea
 • Membuat ramalan
 • Meneliti Bahagian kecil secara keseluruhan
 • Mengumpul maklumat
 • Menyelesaikan masalah.


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

latihan Esei 4


 

MINGGU

29 DAN 30


 

(25 Jun - 6 Julai)


 

Bab 14. Dasar-dasar Kerajaan

(1990 – kini)

Bhg A dan B (Pembentangan)

15. Industri Berat

KK – industri kenderaan

16. Robotik

KK – robot dlm. Industri

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf Gabungan dan Graf piramid

Bhg E-Graf Bar/ grafik lain

Kefahaman-Kemanusiaan/Kesenian/Kebudayaan

P. Masalah-Carta/graf dan soalan uji minda 


 

 • Menyatakan rasional / objektif utama dan strategi suatu dasar kerajaan
 1. Menyatakan kepentingan dan strategi menjayakan i. Berat Negara
 • Menyatakan rasional / objektif utama dan strategi suatu dasar kerajaan
 • Menghasilkan graf, jadual dan petunjuk yang sesuai.
 1. Menyatakan cara/kaedah untuk menyelesaikan sesuatu masalah


 

 • Menghubung-kait
 • Membuat penilaian
 • Menganalisis
 • Menjana idea
 • Membuat perbandingan
 • Menyelesai masalah


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Ujian Topikal 3

Minggu 

Tajuk 

Objektif

Kemahiran 

Aktiviti/ ABM 


 

MINGGU

31 & 32


 

(9 - 20 Julai)


 

Bab 15. Isu-isu Semasa

 • Ekonomi & Sosial


 

Bhg A dan B (Karangan)

17. Pertanian Moden

KK – akuakultur, hidroponik


 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf gabungan /Kombinasi dan Graf berpasangan

Bhg E- Graf bar/ grafik lain


 

Kefahaman-Karya Kretif/ Sains Sosial


 

P. Masalah- Carta/ jadual dan soalan uji minda


 

 • Membincangkan isu-isu sosial, ekonomi, politik dsb yang berkaitan dengan masyarakat dan negara.
 • Membincangkan peranan sains dan teknologi dalam bidang pertanian
 • Menyatakan kepentingan p.angkasa lepas kpd manusia sejagat
 1. Membentuk graf/carta yang

sesuai dan ideal

 1. Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan


 

Menyusu

Mmengkelaskan

Mengaplikasi

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Mentafsir dan menganalisis data / fakta


 

Penerangan 'powerpoint'

Perbincangan dalam kumpulan

    Sesi soal jawab

Menyalin nota ringkas

Membuat latihan


 

MINGGU

33 & 34


 

(23 Julai – 3 Ogos) 


 

Bab 15. Isu-isu Semasa

 • Politik


 

18. Penerokaan angkasa Lepas

KK – satelit


 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf gabungan /Kombinasi dan Graf berpasangan

Bhg E- Graf bar/ grafik lain


 

Kefahaman-Karya Kretif/ Sains Sosial


 

P. Masalah- Carta/ jadual dan soalan uji minda


 

 • Membincangkan isu-isu sosial, ekonomi, politik dsb yang berkaitan dengan masyarakat dan negara.
 • Membincangkan peranan sains dan teknologi dalam bidang pertanian
 • Menyatakan kepentingan p.angkasa lepas kpd manusia sejagat
 1. Membentuk graf/carta yang

sesuai dan ideal

 1. Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan


   


 

Menyusu

Mmengkelaskan

Mengaplikasi

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Mentafsir dan menganalisis data / fakta


 

Penerangan 'powerpoint'

Perbincangan dalam kumpulan

    Sesi soal jawab

Menyalin nota ringkas

Membuat latihan

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti/ ABM 


 

Minggu 35

(6 - 10 Ogos) 


 

Ulangkaji Perbincangan dan analisis esei terpilih

(Fajar bakti – 20 contoh minimum)

Soalan Ujian Sekolah Terpilih SMK St. Joseph / St. Thomas (Semestar 1)


 


 

 • Mencari kata kunci isi dan menghasilkan satu bentuk esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Menyediakan pelajar ke arah ujian


 

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Menyelesai masalah


 

 • Perbincangan berpasangan / berkumpulan
 • Latihan


 


 

Minggu

36

(13 – 17 Ogos) 


 

Ujian Pertengahan Semester Kedua


 

 • Cuti pertengahan Semestar Kedua

  (18 – 26 Ogos)


 


 

   


 

Minggu

38 & 39

(27 Ogos - 7 Sept)


 

Mengembalikan ujian dan perbincangan skema jawapan

Esei Terpilih Longman Pra-U (15 soalan)

Ulangkaji Soalan Ramalan/Gunasama Negeri

Perak, Sabah, Melaka 2010 


 

 • Mencari kata kunci isi dan menghasilkan satu bentuk esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Melengkapkan satu graf/ carta mengikut kehendak soalan.


 

 • Mengumpulkan maklumat
 • Menyenaraikan
 • Menjana idea
 • Membuat bandingan


 


 

    Penerangan secara kuliah

    Perbincangan berpasangan

 • Perbincangan berkumpulan


 

Minggu

40 - 41

(10 - 21 Sept)


 


 


 

Esei Terpilih Longman (15 soalan)


 

Ulangkaji Soalan Ramalan/Gunasama Negeri

Johor, Negeri Sembilan, Kelantan 2010


 


 


 


 

 • Menyelesaikan beberapa soalan uji minda yang diberikan
 • Menerangkan bentuk isu masalah yang berlaku, cara menangani dan peranan badan yang berkaitan
 • Menganalisis
 • Mengelaskan statistik
 • Mengeluarkan idea yang berorientasikan pelbagai laras bidang

    Menyalin nota dalm bentuk peta minda

    Membuat latihan


 

Minggu

42 – 43

(23 Sept – 5 Okt)


 


 


 


 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 


 


 


 


 

 


 

Minggu

44 & 45

(8 - 25 OKT)


 

Mengembalikan ujian dan perbincangan skema jawapan ujian

Ulangkaji Soalan-soalan Negeri Kelantan, Pulau Pinang, Melaka, Perak 2011


 

 • Menyediakan pelajar ke arah peperiksaan STPM
 
 • Perbincangan berpasangan / berkumpulan
 • Latihan


 

Minggu

46 & 47


 

(27 Okt – 9 Nov 


 

Ulangkaji Soalan-soalan Negeri Sabah, Negeri Sembilan, Johor 2011


 

Majlis Graduasi (6 November)


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN

RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 RENDAH 2012


 

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti 


 


 

Minggu 23

(21 - 25

Mei ) 


 

Pengenalan Sukatan Pelajaran

Kertas 1 ( 60 Soalan)

Markah – 37.5%

    Kenegaraan – 25 soalan

    Pengetahuan umum - 20 soalan

    Penyelesaian masalah 15 soalan


 

Kertas 2 (10 soalan –jawab 6)

Markah : 62.5%

    Bhg A Esei Sastera

    Bhg B Esei Sains

    Bhg C : Ulasan Teks kefahaman

    Bhg D : Bina Grafik

    Bhg E : Analisis dan Tafsiran

Pembahagian 10 kumpulan pembentangan

Pemberian tajuk ( 2 minggu diberi untuk bersedia)


 

    Pendedahan kepada sukatan pelajaran

    Memahami keperluan dan bentuk soalan peperiksaan

 • Menyenaraikan jenis-jenis graf


 

    Mengumpul maklumat

    Mengenal


 

Penerangan

Soal jawab

latihan


 

SEMES-TER DUA


 

MINGGU 26 & 27

(11 - 22

Jun) 


 

Bahagian A dan B ( Karangan)

Pendedahan cara mengarang/menulis esei yang ideal

Bahagian D: Pengenalan kepada beberapa jenis carta dan graf serta bentuknya.

Bahagian E –Carta aliran , grafik dll

Kefahaman – karya kreatif

Pen. Masalah – Carta/Graf/Jadual/ dan solan ujian minda

Kenegaraan – Bab 1. Latar Belakang Sejarah Malaysia.


 

 • Menulis esei yang lengkap dan ideal
 • Menerangkan jenis carta dan graf

      Menyatakan peristiwa penting sejak zaman penjajahan inggeris hingga kemerdekaan negara yang berkaitan dengan politik


 

    Membuat kronologi

    Membuat ramalan

    Mengumpul maklumat

    Membanding membeza

    Menganalisis

    Menjana idea


 

Penerangan secara kuliah

Perbincangan

    Soal jawab

    Menyalin nota

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti 


 

Minggu

28 dan 29

(25 JUN – 5 JULAI)


 

Bahagian A dan B (Pembentangan)

1. Isu-Isu perumahan (KK - Setinggan)


 

Bhg.C Kefahaman- Karya Kreatif/Kesenian/Kebudayaan


 

Pen. Masalah – Jadual dan soalan uji minda


 

Kenegaraan – Bab 2 Kenegaraan Secara Umum


 


 

UJIAN TOPIKAL 1


 

 • Menyatakan isu-isu perumahan
 • enerangkan kaedah yang sesuai utk menyelesaikan masalah

      Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik

      Menerangkan konsep dan ciri-ciri yang berkaitan dengan negara Malaysia


 

    Mengumpul maklumat

    Menjana idea dan kritikan

    Membanding dan membeza

    Mengumpul dan mengelas data

    Menyelesaikan masalah

    Membuat ramalan


 

Penerangan

Pembentangan powerpoint

Perbincangan

Soal jawab

Menyalin nota dan membuat peta minda

    Membuat latihan


 

Minggu

30 dan 31

(9 - 20 Julai)


 


 

Bahagian A dan B (Pembentangan)

2. Pencemaran alam sekitar (Penipisan lapisan ozon)


 

Latihan Esei 1


 

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman


 

Bahagaian D

    Graf bar komponen


 

Bhg E: -Carta aliran dan jadual bersesuaian


 

Kefahaman – kemanusiaan

Pen. Masalah – Carta/graf/jadual dan soalan latihan


 

Kenegaraan – Bab 3 Perlembagaan-perlembagaan Persekutuan dan Negeri


 

    Menyatakan isu-isu utama dan punca-penca pencemaran


 

 • Menghasilkan satu pembentangan yang baik


 

    Dapat mengolah graf


 

    Menyelesaikan masalah


 


 


 


 

    Menerangkan konsep, jenis dan cara pindaan perlembagaan


 


 

    Membuat penilaian dan pilihan

    Memberi pendapat

    Mengaplikasi dan menganalisa

    Membuat perbandingan

    Membuat kategeori

    Menyusun galur


 

Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    Membuat latihan dan grafik

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti 


 

Minggu

32 dan 33


 

(23 JULAI – 3 OGOS)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

3. Pengiklanan – (KK ekploitasian wanita dan

kanak-kanak)

4. Teknologi Satelit – Measat & Tiungsat


 

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

Bahagian D.Graf bar kompaun dan graf garis mudah

Bahagian E-Carta aliran dan jadual

Kefahaman- Sains Sosial

Pen. Masalah – Pengiraan & soalan uji minda


 

Kenegaraan – Bab 4 Sistem Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia

UJIAN TOPIKAL 1


 


 

 • Menerangkan sebab dab cara wanita serta kanak-kanak di ekploitasi melalui iklan
 • Menerangkan kelebihan dan kekurangan teknologi satelit
 • Melengkapkan graf dan carta yang dikemukakan
 • Menyatakan peruntukan perlembagaan untuk pusat dan negeri.


 

    Menghurai idea dan pendapat

    Menghubung kait

    Membuat ramalan

    Memahami isi tersurat dan tersirat

    Membuat kritikan

    Menyenaraikan maklumat

    Membina dan membuat jadual


 

    Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    latihan


 


 

Minggu

34 dan 35


 

(6 - 17 OGOS)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

5. Pelancongan ( KK- Eco Pelancongan)


 

Latihan Esei 2


 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman.

Bhg D. Graf Garis Mudah dan Komponen

Bhg.E: Jadual dan grafik lain

Kefahaman – Sains dan Teknologi


 

Penyelesaian masalah- carta / jadual dan soalan uji minda

Kenegaraan- Bab 5 . Sistem Pentadbiran Kerajaan Persekutuan


 

Ujian Pertengahan Semestar 2 


 

 • Menerangkan konsep, kebaikan dan cara menggalakkan kegiatan eco –pelancongan di negeri kita
 • Menyatakan kepentingan teknologi terkini dalam industri makanan
 • Melengkapkan garaf/grafik yang diberikan dlm bentuk yang sesuai.
 • Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik dan ideal
 • Menerangkan bidang kuasa, struktur dan fungsi kerjaaan pusat.


 

    Membuat penilaian

    Mencirikan

    Mengenalpasti

    Jawapan dan peristiwa

    Mengulas dan membuat kritikan

    Membuat pembentangan

    Membina kebolehan mentafsir


 

Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Menyalin nota

Latihan

Penerangan

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti 


 

Minggu

37 dan 38


 

(24 Ogos – 7 SEPT)-


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

6.Teknologi Makanan (KK. Suplemen)

7.Penyakit-penyakit Berbahaya (KK JE atau Sars)


 

Bhg : C Ulasan tek Kefahaman

Bhg D- Graf Gabungan

Bhg E-Jadual/ Petikan

Kefahaman-Karya Kreatif

Peny. Masalah- soalan uji minda


 

Kenegaraan – Bab 6. Sistem Pentadbiran Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan


 

 • Menerangkan jenis, punca dan cara mengatasi penyakit berbahaya
 • Menerangkan sebab dan cara mengatasi kesesakan lalulintas jalanraya
 • Menghasilkan bentuk graf dan jadual yang sesuai
 • Menyenaraikan fungsi kerajaan negeri dan kerajaan tempatan


 

    Membanding dan membeza

    Mengumpul maklumat

    Membina pengetahuan sedia ada

    Memberi pendapat dan idea

Mempersembah-

kan fakta dan maklumat dalam pelbagai bentuk 


 

Pembentangan kump

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Membuat latihan


 

Minggu

39 dan 40


 

(10 – 21 SEPT)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

8. Kesesakan dan Kemalangan Jalanraya.(KK- Komuter dan Monorel)

9. Prestasi Sukan Negara (KK- Penganjuran Sukan A/bangsa)

Latihan Esei 3


 

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

Bahagian D: Graf garis Komponen: Biasa

Bhg E. Petikan, Jadual/ Grafik

Kefahaman : Kemanusiaan


 

Peny. Masalah : Jadual dan Soalan uji minda


 

Kenegaraan : Bab 7. Agensi-agensi Pusat


 


 

 • Menerangkan bentuk kejayaan dan masalah pemb. sukan negara
 • Membentuk graf/carta yang sesuai dan ideal
 • Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan
 • Menyatakan fungsi agensi pusat


 

 • Menjana Idea
 • Membuat ramalan
 • Meneliti Bahagian kecil secara keseluruhan
 • Mengumpul maklumat
 • Menyelesaikan masalah.


 

Pembentangan kump

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Membuat latihan

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti 


 


 

Minggu

41 dan 42


 

(24 SEPT- 5 OKT)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

10. Komputer - KK Virus/internet


 

Ulasan 10 tajuk pembentangan

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D.- Graf bar/Gabungan


 

Bhg E- Graf Bar / Grafik Lain

Kefahaman :-Sains Teknologi/ Kemanusiaan


 

P. Masalah- Carta, Jadual dan soalan uji minda


 

Kenegaraan – Bab 11. Perpaduan Negara


 

UJIAN TOPIKAL 2


 

 • Menyatakan peranan, kelebihan dan keburukan komputer dan internet
 • Melengkapkan jadual dan carta dengan ideal
 • Menyelesaikan soalan pemahaman yang diberikan
 • Menyatakan kuasa, struktur dan fungsi kerajaan Tempatan


 

 • Menghubung-kait
 • Membuat penilaian
 • Menganalisis
 • Membuat kritikan
 • Membuat perbandingan


 

Pembentangan kump

    Perbincangan

    Penerangan dan rumusan

    Menyalin nota

    Membuat latihan


 

Minggu

43 dan 44


 

(8 – 19 OKT)


 

Bhg A dan B (Karangan)

Perbincangan dan analisis esei terpilih

(Fajar bakti – 20 contoh minimum)


 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf gabungan /Kombinasi dan Graf berpasangan


 

Bhg E- Graf bar/ grafik lain


 

Kefahaman-Karya Kretif/ Sains Sosial


 

P. Masalah- Carta/ jadual dan soalan uji minda

Kenegaraan- Suruhanjaya dan agensi-agensi pusat: jenis, bidang kausa dan fungsi


 

 • Menyenaraikan isi utama dan beberapa contoh yang sesuai dlm menghasilkan satu esei yang baik
 • Menghasilkan graf, jadual dan petunjuk yang sesuai.
 • Menyatakan cara/kaedah untuk menyelesaikan sesuatu masalah
 • Menerangkan peranan dan tanggung jawab badan yang dinyatakan.


 

Menyusun ikut

Mmengkelaskan

Mengaplikasi

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Mentafsir dan menganalisis data / fakta


 

Penerangan secara kuliah

Perbincangan dalam kumpulan

    Sesi soal jawab

Menyalin nota ringkas

Membuat latihan

Minggu 

Tajuk 

Objektif 

Kemahiran 

Aktiviti 


 


 

Minggu

45 dan 46


 

(22 Okt – 1 Nov )


 


 

PEPERIKSAAN SEMESTAR KEDUA


 

 • Mengembalikan ujian dan perbincangan skema jawapan
   


 


 

Minggu 47


 


 

Ulangkaji Umum dan penerangan apa yang akan dipelajari tahun hadapan

   


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

Tajuk Pembentangan I & 2 Pengajian Am 2012 Tingkatan 6 Atas


 

Bil. 

Tajuk  

Cadangan Kajian Kes 


 

1. 


 

Seni dan budaya (SS) 


 

Budaya songsang, cetak rompak 


 

2. 


 

Teknologi Maklumat Komunikasi /ICT (ST)


 

MSC, jenayah digital 


 

3. 


 

Keganasan (SS) 


 

Keganasan Antarabangsa 


 

4.  


 

Perubatan Moden (ST) 


 

Teleperubatan & alatan EEG, ECG dll 


 

5.  


 

Bencana Alam (SS) 


 

Tsunami, taufan, gempa bumi 


 

6.  


 

Kejuruteraan Genetik & Bioteknologi (ST) 


 

Pengklonan & bayi tabung uji


 

7. 


 

Media massa (SS) 


 

Rancangan TV Realiti 


 

8.  


 

Tenaga Alternatif (ST) 


 

Nuklear, Hidro, Suria, Angin 


 

9. 


 

Isu-isu Kepenggunaan (SS) 


 

FOMCA, Skim jualan langsung 


 

10. 


 

Penyakit Kronik (ST) 


 

Obesiti, asma, jantung, strok 


 

11.


 

Isu-isu Pendidikan (SS)  


 

IPTA, IPTS, ETEMS, Sek. Kluster 


 

12.  


 

Sains & Teknologi Sukan (ST) 


 

Dadah dalam sukan, alatan canggih  


 

13. 


 

Industri Kecil Sederhana (SS) 


 

Sistem francais, skim vendor 


 

14. 


 

Perubatan komplementari (ST)


 

Chiropatik, akupunktur, homeopati


 

15. 


 

Industri Berat (SS) 


 

Industri kenderaan bermotor 


 

16. 


 

Teknologi Robotik (ST) 


 

Robot dalam industri 


 

17. 


 

Pertanian Moden (SS) 


 

Sains Botani, akuakultur, hidroponik 


 

18. 


 

Penerokaan angkasa lepas (ST) 


 

Stesen Angkasa (ISS, MIR) 


 

Perhatian :


 

 1. Sila hantar semua kerja kasar untuk tajuk 1 – 9 selewat-lewatnya pada minggu kedua bersama bahan/sumber rujukan dan pembentangan bermula minggu ketiga manakala tajuk kedua (10 – 18) pada hujung Mac.
 2. Persembahan 'powerpoint' perlu siap seminggu sebelum pembentangan dan jumlah slide antara 30 – 50 (satu slide ada 10 – 14 baris dan guna font antara 20 – 26).
 3. Kerja penaipan Microsoft Words menggunakan font 11 Time New Roman (tidak dilangkau) 6 – 8 m.s. disiapkan seminggu selepas pembentangan.
 4. Kajian kes terkini / terbaru amat dialu-alukan.

                                

Sukatan Pelajaran

900 Pengajian Am

Matlamat:

Matlamat sukatan pelajaran Pengajian Am adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kefahaman, kematangan berfikir, dan keberkesanan penyampaian dalam pelbagai bentuk komunikasi pada tahap posmenengah dan prauniversiti.


 

Objektif:

Objektif sukatan pelajaran Pengajian Am adalah untuk membina :

 • kebolehan mengeluarkan fikiran yang logis dan teratur dengan menggunakan bahasa yang berkesan;
 • kebolehan mengulas teks secara kritis dan objektif;
 • kebolehan mentafsir dan menganalisis teks yang dipersembahkan dalam pelbagai bentuk seperti prosa, puisi, statistik, graf, dan gambar rajah;
 • pengetahuan tentang kenegaraan Malaysia dan pengetahuan am dari perspektif semasa dan perspektif sejarah.


 

Kandungan:

1. Bentuk Komunikasi (Anggaran 300 waktu)

Pembacaan haruslah meluas dan meliputi pelbagai bentuk komunikasi, iaitu bahan laras bahasa sastera (prosa kreatif, puisi) dan bahan laras bahasa saintifik (prosa teknik yang mengandungi statistik, gambar rajah).

1.1. Bidang Bacaan

Pembacaan haruslah meliputi bidang-bidang di bawah ini. Penekanan yang lebih hendaklah diberikan kepada Malaysia dan daerah serantau.

Bahan bacaan yang dipilih merupakan sampel petikan yang sesuai bagi setiap bidang.

Bidang 

Catatan 

Sains Sosial: meliputi bidang sosiologi, pendidikan, politik, ekonomi. Psikologi, gegrafi, dan kebudayaan.

Tumpuan hendaklah diberikan kepada persoalan umum semasa.

Kemanusiaan: meliputi bidang keagamaan, sejarah, falsafah, sukan, dan linguistik.

Tumpuan hendaklah diberikan kepada persoalan umum yang menyentuh manusia sejagat. 

Sains dan Teknologi: meliputi bidang sains, matematik, kejuruteraan, perubatan, komputer, veterinar, pertanian, dan perikanan.

Tumpuan hendaklah diberikan kepada sejarah, falsafah, prinsip, dan aplikasinya.

Karya Kreatif: meliputi riwayat hidap, kisah, perasaan, emosi, dan imaginasi.

Tumpuan hendaklah diberikan kepada aspek kebahasaan. 

1.2. Kedalaman Pengajian

Kajian dan pengetahuan berkenaan sesuatu bidang itu hendaklah memperlihatkan kematangan dalam kefahaman dan pemikiran.

    

    Pengajian dan pemerolehan pengetahuan melalui pembacaa dan perbincangan itu haruslah memberi tumpuan kepada yang berikut:

    1.2.1    Jenis Komunikasi Prosa

(i) Mengenali bentuk-bentuk komunikasi prosa yang lazim dengan memberikan tumpuan kepada ciri dan gaya penulisan:

    (a)    deskriptif

    (b) naratif

    (c) informatif

    (d) penghujahan

    (e) penilaian

kandungan yang tersurat dan tersirat bagi menjana idea-idea dalam membincangkan permasalahan atau isu, dan berkemampuan untuk mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan menilai pengetahuan yang diperolehi serta berkebolehan untuk membuat kerja-kerja penghitungan di mana yang relevan.

(iii) Mengeluarkan idea yang berorientasikan pelbagai laras bidang dari bahan-bahan yang berkaitan dalam bentuk prosa secara teratur dan sistematik dengan menggunakan bahasa yang mapan dan berkesan. Perbincangan perlu dikaitkan dengan isu-isu semasa dalam Tajuk 4 (Pengetahuan Am).

    1.2.2    Jenis Komunikasi Teknikal            

(i) Mengenali dan memahami bentuk-bentuk komunikasi teknikal yang asas dengan tumpuan kepada pembolehubah, aspek-aspek teknikal, nilai, kejelasan persembahan, dan kerja-kerja penghitungan yang berkaitan:

    (a) jadual - antara dan dalam sektor; dalam sektor sahaja

    (b) graf (komunikasi berpaksi) - garis dan bar; kompaun dan komponen;

mudah dan kompleks

    (c) carta - pai, aliran; mudah dan kompleks

    (d) piktograf - piktogram; gambar rajah

(ii)    Menganalisis fakta dan data bagi mengeluarkan idea yang berorientasikan pelbagai laras bidang dari bahan-bahan yang berkaitan dalam bentuk teknikal (perangkaan dan grafik)

(iii) Memilih dan membina media teknikal yang sesuai


 

2. Pengetahuan Kenegaraan Malaysia (Anggaran 65 waktu)    

Pengetahuan ini haruslah meliputi sistem pentadbiran dan perundangan Malaysia yang berasaskan perlembagaan negara.

2.1    Perlembagaan (Rujuk Bahagian 2 dan 3 Perlembagaan Malaysia)

2.1.1    Mengetahui takrif dan konsep perlembagaan, dan konsep ketinggian perlembagaan

2.1.2    Mengetahui jenis perlembagaan: bertulis dan tidak bertulis

2.1.3    Mengkaji perkembangan perlembagaan Malaysia

2.1.4    Mengenali jenis perlembagaan Malaysia: negeri dan persekutuan

2.1.5    Mengkaji peruntukan utama dalam perlembagaan Malaysia: kewarganegaraan; hak asasi; sistem pemerintahan - raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, dan negara persekutuan

2.1.6    Mengenali jenis-jenis pindaan perlembagaan - pindaan yang menmerlukan majoriti 2/3 ahli Majlis Parlimen dan diperkenan oleh Majlis Raja-Raja, majoriti 2/3 ahli Majlis Parlimen, majoriti 2/3 ahli Majlis Parlimen dan kelulusan Yang Dipertua Sabah dan Sarawak, majoriti mudah Majlis Parlimen

2.2    Sistem Pemerintahan

        2.2.1    Memahami konsep umum seperti

            (i) Konsep negara dan mengenal ciri

            (ii) membezakan sistem negara: kesatuan, konferderasi, persekutuan

            (iii) membezakan bentuk negara: monarki, republik, demokrasi, autokrasi

        2.2.2    Memahami sistem pemerintahan kerajaan Malaysia dari segi sistem negara,

bentuk negara, dan pengasingan kuasa (pentadbiran, perundangan,

kehakiman)

2.3    Pentadbiran    

        2.3.1    Struktur, organisasi pentadbiran, peranan dan tanggungjawab Kerajaan

Persekutuan (Rujuk Bahagian 4 Perlembagaan Malaysia)                     (i) Bidang kuasa - Senarai Persekutuan, Senarai Bersama, Senarai Negeri

            (ii) Struktur organisasi Kerajaan Persekutuan dan fungsinya - Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, kabinet, kementerian, agensi awam, perbadanan

awam, suruhanjaya, majlis. Perhatian hendaklah diberikan juga kepada

Sistem Birokrasi

        2.3.2    Struktur, organisasi pentadbiran, peranan dan tanggungjawab Kerajaan Negeri             (Rujuk Bahagian 5 Perlembagaan Malaysia)

            (i) Bidangkuasa - Senarai Persekutuan, Senarai Bersama, Senarai Negeri    

            (ii) Struktur organisasi Kerajaan Negeri dan fungsinya - Sultan/Yang Dipertua

        2.3.3     Struktur, organisasi pentadbiran, peranan dan tanggungjawab Kerajaan

Tempatan

            (i) Bidang kuasa - dibawah kawalan kerajaan negeri dan kuasa autonomi

            (ii) Jenis - perbandaran, majlis daerah

            (iii)Struktur organisasi Kerajaan Tempatan

        2.3.4    Penyelarasan pentadbiran antara Persekutuan dengan Negeri, Negeri dengan

Negeri, Kementerian dengan Kementerian, Persekutuan dengan Kerajaan

Tempatan

        2.3.5    Kewangan Negara (Rujuk Bahagian 7 Perlembagaan Malaysia)

            (i) Kumpulan Wang Yang Disatukan bagi Kerajaan Negeri

            (ii) Sumber kewangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, dan

Kerajaan Tempatan    

            (iii) Perbelanjaan yang dipertanggungjawabkan kepada Kumpulan Wang

Yang Disatukan

            (iv) Belanjawan Negara

            (v) Kumpulan Wang Luar Jangka

            (vi) Kumpulan Wang Amanah

            (vii) Kumpulan Wang Rizab Negeri

            (viii) Penyerahan cukai dan royalti kepada Negeri

            (ix) Peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri

            (x) Pinjaman Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan

            (xi) Institusi Ketua Audit Negara

3.    Perundangan

    3.1    Sejarah Perundangan Malaysia            

        Sejarah perundangan dilihat dari segi perkembangan sumber dan jenis undang-undang di Malaysia:

        3.1.1    Undang-undang bertulis: perlembagaan, akta, enakmen, ordinan, perundangan kecil

        3.1.2    Undang-undang tidak bertulis: undang-undang adat, undang-undang Islam,

undang-undang lazim Inggeris, Doktrin Duluan Kehakiman

    3.2    Badan Penggubal Undang-undang    

        3.2.1    Badan Perundangan Persekutuan

            (i) Komponen Parlimen - Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan

Rakyat

            (ii) Fungsi Parlimen dan komponennya

            (iii) Keahlian Dewan Rakyat dan Dewan Negara - syarat kelayakan dan

keistemewaan

    (iv) Proses penggubalan dan pelulusan undang-undang

        3.2.2    Badan Perundangan Negeri

            (i) Komponen: Sultan atau Yang Dipertua Negeri dan DUN

            (ii) Fungsi Badan Perundangan Negeri

            (iii) Keahlian Dewan Undangan Negeri -syarat kelayakan dan keistimewaan

            (iv) Proses penggubalan dan pelulusan undang-undang

 

dengan Kerajaan Negeri (Rujuk Jadual 9 Perlembagaan Malaysia)    

        3.2.4    Pilihan Raya (Rujuk Bahagian 8 Perlembagaan Malaysia)

            (i) Suruhanjaya Pilihan Raya - peranan dan bidang kuasa

            (ii) Perjalanan dan prosedur pilihan raya


 

    3.3    Sistem Kehakiman (Rujuk Bahagian 9 Perlembagaan Malaysia)

        3.3.1    Perkhidmatan kehakiman

            (i) pentadbiran

            (ii) perlantikan dan pemecatan anggota kehakiman

            (iii) kebebasan kehakiman

        3.3.2    Fungsi kehakiman

            (i) mentadbir undang-undang

            (ii) mengesahkan undang-undang

            (iii) mentafsir undang-undang

            (iv) menyelesaikan pertikaian

            (v) memelihara hak warganegara

        3.3.3    Jenis mahkamah

            (i) Mahkamah Awam - struktur dan bidang kuasa, termasuk perbezaan

struktur mahkamah antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak:

             (a) Mahkamah Persekutuan

         (b) Mahkamah Rayuan

             (c) Mahkamah Tinggi

             (d) Mahkamah Sesyen

(e) Mahkamah Majistret

(f) Mahkamah Penghulu          

            (ii) Mahkamah Khas Raja-Raja - keanggotaan dan bidang kuasa

            (iii) Mahkamah Syariah - struktur dan bidang kuasa:

             (a) Mahkamah Rayuan Syariah

(b) Mahkamah Tinggi Syariah

(c) Mahkamah Rendah Syariah

    (iv) Mahkamah Khas - keanggotaan dan bidang kuasa

             (a) Mahkamah Juvana

             (b) Mahkamah Tentera

             (c) Mahkamah Bumiputera

     (d) Mahkamah Perusahaan

     (e) Mahkamah Buruh

            (v) Badan pengadilan yang lain - keanggotaan dan bidang kuasa

             (a) Pesuruhjaya Khas Bagi Cukai Pendapatan

             (b) Badan Tatatertib Profesional, misalnya Majlis Peguam dan

Persatuan Perubahan Malaysia

        3.3.4     Atur cara Perbicaraan dan Rayuan di Mahkamah

            (i) Atur cara sivil

            (ii) Atur cara jenayah

        3.3.5    Perkhidmatan perundangan

            (i) Peguam Negara - status dan bidang kuasa

            (ii) Peguamcara Negara dan Pengubal Undang-Undang Parlimen - status dan

bidang kuasa

            (iii) Biro Bantuan Guaman - peranan/fungsi

Nota: Calon hendaklah peka terhadap apa jua perubahan, perkembangan, dan penyesuaian

yang berkaitan dengan status, bidang kuasa dan fungsi dalam hal-hal Kenegaraan

Malaysia


 

4.    Pengetahuan Am (Anggaran 35 waktu)

Pemahaman isu-isu penting mengenai Malaysia dan daerah serantau, serta isu-isu penting mengenai Malaysia dan dunia dari segi ekonomi, kebudayaan, dan kerjasama serantau.

4.1    Dasar Malaysia dalam negara    

4.1.    Dasar Ekonomi    

    4.1.1     Dasar Ekonomi

        (i) Pra dasar Ekonomi Baru

            (a) Rancangan Malaysa I (1956-1960)

            (b) Rancangan Malaya II (1961-1965)

            (c) Rancangan Malaysia I (1966-1970)

        (ii) Dasar Ekonomi Baru

            (a) Rancangan Malaysia II (1971-1975)

            (b) Rancangan Malaysia III (1976-1980)

            (c) Rancangan Malaysia IV (1981-1985)

            (d) Rancangan Malaysia V ( 1986-1990)

        (iii) Dasar Pembangunan Nasional

            (a) Rancangan Malaysia VI (1991-1995)

            (b) Rancangan Malaysia VII (1996-2000)

            (c) Rancangan-rancangan yang berikutnya.

Sebagai panduan, tumpuan hendaklah diberi kepada dasar-dasar utama yang meliputi objektif dan strategi. Untuk tujuan ini, rujukan bolehlah dibuat kepada Rancangan-Rancangan Pembangunan Negara.

(i)    Dasar Pelbagaian Ekonomi

(ii)    Dasar Pertanian

(iii)    Pelan Induk Perindustrian

(iv)     Dasar Perindustrian Berat

(v)    Dasar Persyarikatan Malaysia

(vi)     Dasar Penswastaan

(vii)    Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

(viii)    Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam

(ix)    Dasar Belilah Barang Buatan Malaysia

(x)    Dasar Kependudukan Negara

(xi)    Dasar Halacara Baru dalam Pembangunan Kampung dan Luar Bandar

4.1.2    Dasar Sosiopolitik

(i)    Masyarakat majmuk - masalah perpaduan, usaha-usaha untuk memupuk perpaduan: Tumpuan hendaklah diberi kepada

    (a)     Dasar Pendidikan Negara (Falsafah Pendidikan)

    (b)    Dasar Kebudayaan Kebangsaan

    (c)    Rukun Negara

    (d)    Persemuafakatan Politik

    (e)    Integrasi Nasional

(ii)    Kecekapan Pentadbiran Awam - tumpuan hendaklah diberi kepada

    (a)    Dasar Pandang Ke Timur

    (b)    Penerapan Nilai-nilai Islam

    (c)     Kumpulan Meningkat Mutu Kerja

4.2    Dasar Malaysia dengan daerah serantau dan dunia

    4.2.1    Faktor-faktor yang menentukan dasar luar:

            (i)    Kepentingan Malaysia

            (ii)    Geostrategik

            (iii)    Piagam Bangsa-bangsa Bersatu

            (iv)    Islam

        (vi)    Bekas Tanah Jajahan

 

    4.2.2    Perkembangan dasar luar negara    

        (i)     Pro-Barat

        (ii)    Berkecuali

4.2.3    Malaysia dan serantau (ASEAN) dengan tumpuan kepada dasar dan kegiatan bersama:

    (i)    Keanggotaan

    (ii)    Bentuk-bentuk kerajaan

    (iii)    Cabaran dalam ASEAN

4.2.4    Malaysia dan badan-badan antarabangsa dengan tumpuan kepada penglibatan dan kepentingan Malaysia dalam badan-badan tersebut,termasuk persidangan-persidangan antarabangsa yang utama:-    

        (i)    Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

        (ii)    Komanwel

        (iii)    Kerjasama Selatan-Selatan

        (iv)    Pergerakan Negara-Negara Berkecuali

        (v)    Pertubuhan Negara-Negara Islam

4.3    Isu Semasa

    Isu-isu, peristiwa, dan projek terkini yang berkaitan dengan pembangunan negara, serantau dan antarabangsa. Perbincangan dalam perkara ini boleh diaplikasi dalam bahagian bentuk komunikasi.


 

Bentuk Peperiksaan


 

    Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas, iaitu Kertas 1 dan Kertas 2.


 

Kertas 1: Aneka Pilihan (2 jam)


 

    Kertas ini mengandungi 60 soalan aneka pilihan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan. Markah tidak akan ditolak bagi jawapan yang salah.

    Kertas ini mengandungi soalan-soalan seperti yang berikut:

(i)     Soalan yang berdasarkan peyikan karangan yang bertemakan sains sosial, kemanusiaan, sains dan teknologi, dan sastera kreatif

(ii)    Soalan yang berdasarkan penyelesaian masalah

(iii)     Soalan yang berdasarkan pengetahuan kenegaraan yang merangkum sistem pentadbiran Malaysia, sistem perundangan Malaysia, dan kenegaraan Malaysia


 

Kertas 2: Esei (2 jam 40 minit)


 

    Kertas ini terdiri daripada empat bahagian, iaitu Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C, dan Bahagian D. Calon dikehendaki menjawab empat soalan, iaitu satu daripada tiap-tiap bahagian.


 

Bahagian A

    Dua tajuk karangan yang berorientasikan sastera akan dikemukakan. Calon dikehendaki menulis karangan yang panjangnya di antara 300 hingga 350 patah kata berdasarkan satu daripada tajuk-tajuk yang diberikan.

Bahagian B

    Dua tajuk karangan yang berorientasikan sains akan dikemukakan. Calon dikehendaki menulis karangan yang panjangnya di antara 300 hingga 350 patah kata berdasarkan satu daripada tajuk-tajuk yang diberikan.


 

Bahagian C

    Bahagian ini mengemukankan dua soalan yang terdiri daripada petikan. Calon dikehendaki mempersembahkan fakta dan maklumat yang terdapat dalam satu daripada petikan-petikan yang diberikan dalam bentuk graf, carta, dan/atau bentuk-bentuk komunikasi yang seumpamanya.


 

Bahagian D

    Bahagian ini mengemukakan dua soalan yang terdiri daripada graf dan/atau carta dan bentuk-bentuk komunikasi lain yang seumpamanya. Calon dikehendaki mempersembahkan fakta dan maklumat yang terdapat dalam satu daripada graf dan/atau carta dan bentuk-bentuk komunikasi lain yang seumpamanya itu dalam bentuk karangan atau rencana.


 

Senarai Bacaan


 

    Bahan-bahan bacaan hendaklah terdiri daripada berbagai-bagai jenis. Senarai di bawah ini merupakan panduan sahaja, bukan senarai yang lengkap.


 

1.    Bacaan umum

    (a)     Akhbar harian

    (b)     Majalah tempatan dan antarabangsa

(c)     Risalah-risalah kerajaan

(d)     Rancangan-rancangan Malaysia

(e)     Perlembagaan Malaysia

(f)     Laporan Ekonomi Tahunan


 

2.    Buku rujukan

(a)    Abdullah Sanusi Ahmad, Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1982.    

(b)    Ahmad Atory Hussain, Pengantar Pentadbiran Awam, Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, 1983.

(c)    Buku Tahunan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, Kuala Lumpur.

(d)    Dasar-dasar Kerajaan Malaysia, INTAN, KualaLumpur 1991.

(e)     Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1982.

(f)    Malaysia Kita: Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-dasar Pembangunan, Institut Tadbiran Awam Negara, Kuala Lumpur, 1991.

(g)    Malaysia Year Book, Berita Publishing, Kuala Lumpur.    

(h)    Prof.Ahmad Mohamed Ibrahim & Ahilemah Joned, Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1985.

(i)    R.S. Milne dan Diane K. Mauzy, Politik dan Kerajaan di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992.

(j)    Wan Azmi Ramli, Dasar-Dasar Sosial Malaysia, Utasan Publication, Kuala Lumpur.

(k) Wu Min Aun, Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Malaysia, Heineman Educational Books (Asia) Ltd., Kuala Lumpur, 1985.

(l)    Tun Mohamed Suffian, H.P.Lee, F.A.Trindade (ed), Perlembagaan Malaysia - Perkembangannya: 1957 - 1977, Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd., Petaling Jaya, 1983.

(m)    Tun Mohamed Suffian bin Hashim, Mengenal Perlembagaan Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1984.    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment